Logistieke voorwaarden

Logistieke voorwaarden

“1. Onze facturen zijn betaalbaar op Puursesteenweg 343 – 2880 Bornem, uiterlijk op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij gebrek aan vermelding van een vervaldatum, is de betaaldatum 8 dagen vanaf factuurdatum. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag zal van rechtswege, en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, interesten opleveren van 12% per jaar op het nog verschuldigde bedrag, tot de dag van volledige betaling. Verder zal, bij gebrek aan volledige betaling op de vervaldag een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 250 euro. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag of enige indicatie van insolvabiliteit van de wederpartij (bv. Protest van cheque of wissel, niet-betaling van RSZ of BTW, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of faillissement), brengt van rechtswege de opeisbaarheid van alle schuldvorderingen met zich mee. De uitvoering van alle lopende overeenkomsten kan in dat geval door De Hertog Logistiek worden geschorst of ontbonden zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding voor de wederpartij.

2. Alle door Dehertogh Logistiek geleverde prestaties voor een wederpartij vormen één geheel zodat alle goederen die door of via de wederpartij aan Dehertogh Logistiek zijn of worden toevertrouwd, als zekerheid/pand dienen ter betaling van de vorderingen van Dehertogh Logistiek.

3. Ter zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichting en ten belope van het aan Dehertogh Logistiek verschuldigde bedrag, met inbegrip van schadebeding, interesten en kosten, geeft de wederpartij al haar huidige en eventuele toekomstige vorderingen op haar opdrachtgevers in pand. De wederpartij machtigt Dehertogh Logistiek het pand ter kennis te brengen van deze opdrachtgevers.

Behoudens onze schriftelijke toestemming doet de wederpartij afstand van haar recht op compensatie of van haar retentierecht.

4. Al onze vervoerverrichtingen gescheiden op basis van het CMR verdrag.

Al onze logistieke prestaties worden verricht op basis van de Algemene Logistieke Voorwaarden van 27 november 2003.

Ook beschikbaar in Frans / Engels.

5. Deze voorwaarden prevaleren op de gebeurlijke eigen voorwaarden van de wederpartij en op eventueel andersluidende tegenstrijdige bepalingen voorkomend in de voorwaarden vermeld onder 4.

6. Niettegenstaande elke andersluidende bepaling is het Belgische recht van toepassing op alle door Dehertogh Logistiek aangegane overeenkomsten en zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van alle vorderingen voortspruitend uit de door Dehertogh Logistiek aangegane verbintenissen. “

Wenst u uw distributie uit te besteden?